Category Archives: projekt35

35 Projekti juhtimine 18.03

Kirjalik lõputöö

1. Selgita mõistet projekt. Too ka üks projektiidee näiteks.
2. Kuidas tagada, et projekt lõpetatakse tähtajaks?
3. Kuidas tagada, et projektis ei kulutataks rohkem rahalisi vahendeid kui eelarves plaanitud?
4. Mille alusel valida projektimeeskonna liikmeid (vähemalt 3 kriteeriumi ja põhjendus.
5. Nimeta 3 projektijuhile tähtsat iseloomuomadust, põhjenda, miks just need.
6. Mis on Demingi ring ja milline on selle seos IT projektidega?
7. Miks IT arendusprojektid tihti läbi kukuvad?

Advertisements

35 Projektijuhtimine 18.03 #26,27,28,29,30

Päevateemadel

1. Projekti kulud 5.5.3

2. Lisa projektile “Uus arvutiklass” ka kaudsed kulud

3. Projekti tulemuse hindamine 5.5.4

3. 1 Milliste mõõdikutega hinnata projekti “Uus arvutiklass” tulemust?

4. Projektiplaan 5.5.2 

5. Projektiplaani koostamine projektile, mis aitaks inimestel kasutusele võtta enam vaba tarkvara. Juhend projektiplaani koostamiseks.
5.1 nimi
5.2 taustinformatsioon
5.3 eemärk
5.4 sihtrühm
5.5 tegevuskava
5.6 teostamiseks vajalikud ressursid
5.7 rahastamine
5.8 juhtimise ja elluviimise organisatsioon
5.9 oodatavad tulemused
5.10 edukuse kirjeldus
5.11. riskid

6. Projektijuhtimine ja lepingud

7. Rahastusvõimalusi

KÜSK

Hasartmängumaksu nõukogu

PAIK

Avatud Eesti fond

SA Avatud Eesti Fond – Noortefond

Projektid puuetega inimestele

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

35 Projektijuhtimine 17.03 #21, 22, 23, 24, 25

1. Projekti skoop

•Skoobikirjeldus on leping tellija ning projektimeeskonna vahel, mis kirjeldab:
–Mida projektis tehakse
–Ja ka seda, mida seal ei tehta
•Piir peab olema selgelt paigas
–Soovitavaid muudatusi lihtne testida, kas nad on ühel või teisel pool piiri
•Eriti tähtis juhul, kui projekt on vaid väike osa suurest visioonist
–Uued ja uued visiooni osad “imenduvad” projekti
•Skoopi hea kirjeldada kontekstidiagrammiga
–Piiritleb süsteemi sisendid ja väljundid
(Targo Tennisbergi konspektist)

Projekti skoobi ehk ulatuse haldamine hõlmab protsesse, mis on vajalikud selleks, et tagada kõikide projekti  edukaks lõpule viimiseks vajalike (ja ainult nende!) tegevuste sooritamist. Seisneb see põhiliselt  selles, et määratleda tegevused, mida projekti täitmisel läbi viia ja mida mitte. Seega algab skoobihaldus juba projekti põhieesmärgi määratlemisega. (P.Normaku konspektist)

Skoobist väljas
(critical ja nice to have)

2. Projekti plaanimine ja järelvalve

Kriitiline tee Ganttis

Kriitilise tee meetod ehk Critical Path Method (CPM) on olulisemaid ülesannete ajastamise meetodeid. Ülesannet peetakse kriitilisel teel olevaks, kui tema kestus mõjutab kogu projekti kestust ja valmimise tähtaega. Kriitiline tee on seega pikim omavahel seotud ülesannete jada.

Lisalugemist: Kriitiline ahel. Too välja artikli põhiidee ~3 alusega.

3.  Projekt – Arvutiklassi sisustamine Gantti diagrammi moodustamine.

4. Gantti diagrammi moodustamine programmiga Excel – videoJuhend

5. Projekti hindamine

5.1 Täida projekti “Uus arvutiklass” riskianalüüsi vorm (EUCIP konspektist) ja rühmita riskid vastavalt konspektile liikide alusel.

5.2. Arvuta projekti “Uus arvutiklass” kulud.
5.2.1 Keskmine palk; Palga kalkulaator
5.2.2 Portaal E-hanked

5.2.3 Projektieelarve näidistabel

5. 3 Milliste mõõdikutega hinnata projekti “Uus arvutiklass” tulemust?

5.4 Projektiplaani koostamine projektile, mis aitaks inimestel kasutusele võtta enam vaba tarkvara.
5.4.1 nimi
5.4.2 taustinformatsioon
5.4.3 eemärk
5.4.4 sihtrühm
5.4.5 tegevuskava
5.4.6 teostamiseks vajalikud ressursid
5.4.7 rahastamine
5.4.8 juhtimise ja elluviimise organisatsioon
5.4.9 oodatavad tulemused
5.4.10 edukuse kirjeldus
5.4.11. riskid

riigihanke näide

35 Projektijuhtimine 11.03 #19; 20

1. Gantti diagrammi moodustamine programmiga Excel – video

2.  Projekt – Arvutiklassi sisustamine Gantti diagrammi moodustamine.

3. Juhend lisaks videole.

4. Skoop – eelmisest tunnist

5. Projekti plaanimine ja järelvalve

Kriitiline tee Ganttis

Kriitilise tee meetod ehk Critical Path Method (CPM) on olulisemaid ülesannete ajastamise meetodeid. Ülesannet peetakse kriitilisel teel olevaks, kui tema kestus mõjutab kogu projekti kestust ja valmimise tähtaega. Kriitiline tee on seega pikim omavahel seotud ülesannete jada.

Lisalugemist: Kriitiline ahel

6. Projekti Uus arvutiklass maksumus

7. Tarkvaraarendusfirmadel vajadus planeerida ressursse. Loe ja vasta küsimustele oma sõnadega.

35 Projektijuhtimine 10.03 #15; 16; 17; 18

1.  Selgita mõistet Infosüsteem ja infoühiskond.

2. Projekti skoop 

•Skoobikirjeldus on leping tellija ning projektimeeskonna vahel, mis kirjeldab:
–Mida projektis tehakse
Ja ka seda, mida seal ei tehta
•Piir peab olema selgelt paigas
–Soovitavaid muudatusi lihtne testida, kas nad on ühel või teisel pool piiri
•Eriti tähtis juhul, kui projekt on vaid väike osa suurest visioonist
–Uued ja uued visiooni osad “imenduvad” projekti
•Skoopi hea kirjeldada kontekstidiagrammiga
–Piiritleb süsteemi sisendid ja väljundid
(Targo Tennisbergi konspektist)
(critical ja nice to have)
3. Ülesanded osas PROJEKTIORGANISATSIOON

3.1. Oled projektijuht kooli uue arvutiklassi sisustamisel. Kas tööd jagad pea- ja amatöödeks lähtudest objektidest, funktsioonidest või tegevustest. Põhjenda. Arti

3.2. Milliseid riske toob kaasa olukord, kus vajalikud projekti aspektid ei ole kooskõlastud projekti meeskonnaga? Marina

3.3. Millist tüüpi projektide puhul on oluline vastutusvaldkondade väga täpne määratlemine. Põhjenda.

3.4. Teie firma võitis väga suure riistvarahanke. Sina pead juhtkonnale tegema ettepaneku, kuidas projektiorganisatsioon üles ehitada, et seda projekti täitma asuda.

3.5. Oled projektijuht. Sul on valida kahe töötaja vahel, üks on väga hea spetsilaist kuid projektist
mitte eriti huvitatud, teine töötaja väheste kogemustega, kuid huvi projektis osalemiseks väga suur.
Kumba eelitad? Millised on kummagi töötaja puhul suurimad riskid ning kuidas neid riske maandada? Alar

3.6. Järjesta (ja põhjenda järjestust) efektiivse projektijuhi omadused Kristel
On eeskujuks
On visionäärid
On tehniliselt kompetentsed
On otsustusvõimelised
On head suhtlejad
On head motiveerijad
Vajadusel pöörduvad tippjuhtkonna poole
Toetavad meeskonnaliikmeid
Ergutavad uute ideede pakkumist

3. 7. Kui suureks hindad tellija osa projekti õnnestumisel? Analüüsi.

4. Projekti plaanimine ja järelvalve

5. Praktiline töö projektiga Uus arvutiklass

6. Gantti diagrammi moodustamine programmiga Excel – video

7. Projekt – Arvutiklassi sisustamine Gantti diagrammi moodustamine.

35 Projektijuhtimine

ProjectLibre
1. Sisesta tööülesanded. Seejuures jaga suurem tööülesanne mitmeks väiksemaks.
(Näiteks tööülesandel “Lae värvimine” võiks olla alamtööd: lae puhastamine, pahteldamine, värvimine 1.korda, värvimine 2. korda)
2. Sisesta tööde kestus.
3. Määra seosed tööde vahel
4. Siesta tööks vajalikud ressursid
5. Seosta tööd ja ressursid
6. Sisesta tööde teostamise protsent

 

35 Projektijuhtimine 04.03 #13; 14

1. Tööd programmiga ProjectLibre – elutoa värvimise projekt

  • Lisa veel tööülesandeid st. püüa jagada mõni töö väiksemateks osadeks
  • Seosta tööd omavahel – millised tööd tuleb enne lõpetada, kui saab järgmisega alata
  • Lisa tabelisse ressursid
  • Seosta tööd ja ressursid
  • Lisa uus veerg – Actual cost
  • Märgi mõned tööd tehtuks
  • Vaata, millised on tegelikud kulud
  • Projekti kogu kestuse nägemiseks lisa üks rida kõige üles ja määra kõik tööd selle alamtöödeks.

2. Projekti organisatsioon

3. Tarkvara arendusprojektidest – refereeri. Loe artikkel läbi ja vasta kõigile küsimustele lühidalt oma sõnadega.